Vedtægter for Københavns Trampolinklub

Juni 2010§ 1

 • Københavns Trampolinklub er stiftet d. 14.4.1977, med navnet Nørrebro Trampolinklub af 1977. Skiftet til sit nuværende navn d. 19.6.2010. Klubbens adresse er formandens adresse.

§ 2

 • Det er klubbens formål at udbrede kendskabet til trampolinsporten, og at give medlemmerne de bedst mulige forhold til at dyrke trampolinsporten.

 • Klubben kan optage andre beslægtede idrætsgrene på sit program, forudsat at medlemmerne ikke har mulighed for at dyrke disse i andre idrætsklubber under D.I.F. beliggende i området.

§ 3

 • Som medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i trampolinsporten, enten som aktive eller passive medlemmer.

 • På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen ved enstemmighed udnævne et medlem til æresmedlem.

§ 4

 • Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i juni måned, er klubbens højeste myndighed. Der indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel.

 • Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, og skal udsendes til medlemmerne senest fem dage før generalforsamlingen.

 • Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 13 år, forudsat at man har været medlem i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen, og ikke er i restance med kontingent til klubben.

 • Adgang og taleret til generalforsamlingen har alle medlemmer.

 • Der vælges en dirigent, som leder forhandlingerne og afstemningerne.

 • Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre mindst tre stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 • Beslutninger truffet på en generalforsamling kan tidligst ændres på den næste ordinære generalforsamling

§ 5

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmetode

 6. Valg af formand

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 8. Valg af 1 suppleant

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

§ 6

 • Klubben ledes af en bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

 • Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

 • Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten

 • I formandens forfald indtræder næstformanden i vedkommendes sted.

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men der skal føres protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger.

§ 7

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig motiveret begæring herom. Bestyrelsen skal da med mindst 14 dages skriftligt varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter begæringens fremsættelse. Dagsordenen skal kun indeholde valg af dirigent og referent, samt et punkt vedr. begæringens indhold.

§ 8

 • Klubbens bestyrelse kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Det ekskluderede medlem kan forlange sin sag behandlet på en ordinær generalforsamling, hvor vedkommende skal have adgang og taleret. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§ 9

 • Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet og statusopgørelsen skal med den valgte revisors påtegning forelægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.

 • Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne, formand og kasserer en uge før generalforsamlingen.

§ 10

 • Revisionen består af en generalforsamlingsvalgt revisor, valgt for et år af gangen. Får revisoren forfald, kan bestyrelsen vælge en anden revisor.

§ 11

 • Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Opnås der et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, så skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling med ændringsforslaget som eneste punkt på dagsordenen. Denne generalforsamlings beslutning vil, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget, være vedtaget, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§ 12

 • Hvis offentlige love og bestemmelser tilsiger, at vedtægterne ændres, kan disse besluttes på enhver generalforsamling med almindeligt flertal.

§ 13

 • Eventuel beslutning om klubbens opløsning optages til forhandling på en ordinær generalforsamling. Ved klubbens opløsning skal en eventuel formue efter generalforsamlingens beslutning anvendes til trampolinsportens fremme.


Banner