Vedtægter for Københavns Trampolinklub

August 2020

§ 1 Foreningens navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er Københavns Trampolinklub – forkortet KTK
§ 1.2 Foreningen er medlem af gymnastikkens specialforbund samt tilsvarende organisationer som sikrer, at foreningens interesser indenfor konkurrence-og motionsidrætten varetages rettelig og retsligt.

§ 2 Foreningens formål og virke

§ 2.1 Foreningens formål er at udbrede interessen for trampolinspring som både motions- og konkurrence-idræt. KTK vil skabe de bedste forhold og muligheder for medlemmerne til at dyrke trampolinsporten gennem bl.a. talentudvikling og elitearbejde.
§ 2.2 Foreningens formål søges endvidere opfyldt ved salg af varer og tjenesteydelser som relaterer sig til dens virke og fortsatte udvikling.
§ 2.3 Foreningen kan på sit program optage andre idræts-mæssige aktiviteter og aktiviteter som vurderes at understøtte, komplementere eller videreudvikle dens formål og virke.
§ 2.4 Foreningen kan indgå samarbejde med aktører i og uden for Danmark. Samarbejdet fastlægges ved skriftlig aftale.
§ 2.5 Foreningen støtter kulturel mangfoldighed og er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. KTKs virke hviler på de demokratiske grundværdier, der kendetegner det danske samfund.

§ 3 Hjemsted og hjemting

§ 3.1 Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune med foreningsnummer: 26436, identificeret ved CVR nr.: 29719489.
§ 3.2 Foreningens adresse er: Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV.
§ 3.3 KTKs klubdragt (paradedragt) er mørkeblå påført foreningens logo og Dannebro-flag.

§ 4 Medlemskreds

§ 4.1 Som medlem kan optages enhver, som anerkender foreningens formål, vedtægter, værdisæt og etiske kodeks og som ikke er ekskluderet af idrættens hovedorganisationer. Medlemskredsen kan tillige udgøres af foreninger.
§ 4.2 Optagelse kan ske som aktivt medlem eller som passivt medlem. Medlemsskabet er gældende fra tidspunkt for indmeldelse mod betaling af et gebyr. Et medlem er registreret ved et ’brugernavn’.
§ 4.2.1 Børn og unge under 18 år optages med accept fra forældremyndighed eller værge.
Oprettelse af medlemsprofil ved samtidig betaling af indmeldelsesgebyr/kontingent betragtes som accept.
§ 4.3 Personer valgt på generalforsamling er omfattet af ”frikontingent” og betragtes ligesom æresmedlemmer, personale mfl. som aktive medlemmer. Se kap. 7/8.

§ 5 Kapitalforhold og Økonomi

§ 5.1 Foreningens kapital er tilvejebragt ved gaver og opsparede midler. Foreningens udgifter dækkes gennem medlemskontingenter, salg af varer og ydelser, offentlige tilskud, renteindtægter, lejeindtægter (materieludlejning) samt gaver og arv.
§ 5.2 Den del af foreningens kapital, der ikke bindes i materiel eller fast ejendom og som ikke er nødvendig for foreningens drift, tilfalder KTK (foreningen egenkapital).
Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige. Bidrag til KTK, uanset hvordan dette ydes og fra hvem, giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art.
§ 5.3 Medlemskontingent for aktive og passive medlemmer fastlægges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Medlemskontingent opkræves fortløbende månedsvis forud indtil udmeldelsestidspunktet, jf. § 6.1.
§ 5.4 Deltagelse i konkurrencer, stævner, træningslejre og tilsvarende aktiviteter og arrangementer samt indløsning af konkurrencelicens og lignende sker ved hel- eller delvis egenbetaling. Foreningen kan opkræve et ekstragebyr ved overskridelse af tidsfrister for til-og afmelding til aktiviteter som ikke er omfattet af medlemskontingentet. Indbetalte medlemskontingenter og gebyrer refunderes ikke. Der pålægges et administrationsgebyr ved opkrævning af beløb, der ikke er medlemskontingent.
Ved udsendelse af betalingspåmindelser (2. og 3. rykkerskrivelse) pålægges et rykkergebyr, jf. §§ 5.3 og 5.4
§ 5.5 Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registreret revisor.
§ 5.6 Alle foreningens aktivitetsenheder er underlagt KTKs økonomiske og administrative retningslinjer og håndteres som selvstændige budget- og regnskabsenheder. Medlemmer med status som ’forening’ skal i deres vedtægter og øvrige retningslinjer hensyntage fællesbestemmelser fastlagt af KTK.
§ 5.7 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende egenkapital.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

§ 6.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt og kan kun ske med varsel svarende til kontingentbetalingen, jf.
§ 5.3. Medlemmet modtager en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.
§ 6.2 Er et medlem, trods skriftlig påmindelse, i restance med mere end 3 kontingentbetalinger kan der foretages en
administrativ udmeldelse. Udmeldelse grundet kontingentrestance meddeles skriftligt til udmeldte. Sker
udmeldelse grundet kontingentrestance, skal restancebeløbet være foreningen i hænde, førend medlemsskabet kan genoptages.
§ 6.3 Bestyrelsen kan med mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer ekskludere et medlem midlertidigt eller
endeligt, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer, eller særlige forhold giver anledning hertil. Forinden eksklusion skal et medlem skal have mulighed for at fremlægge sit forsvar direkte over for bestyrelsen og har krav på en
skriftlig begrundelse for eksklusion. Er et medlem ekskluderet kan personen forlange sin sag behandlet af en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor vedkommende skal have adgang og taleret.
Se § 8.3 for indkaldelsesfrist af ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af et medlems eksklusionssag.

§ 7 Generalforsamlingen

§ 7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender i henhold til bestemmelserne, som disse vedtægter foreskriver.
§ 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre
ugers varsel (=21 dage). Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside og kan dertil ske
elektronisk direkte til medlemmet eller grupper af medlemmer (f.eks. via Nyhedsbrev/mail, facebook o.lign.). Information om stemmeafgivelse skal fremgå af indkaldelsen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig ihænde senest 15. februar.
§ 7.3 Generalforsamlingens forhandlinger og afstemninger ledes af en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 7.4 Generalforsamlingen kan gennemføres digitalt. Ved digital generalforsamling skal valghandlingen være afsluttet senest 5 dage efter mødet. Resultat af personvalg offentliggøres på foreningens hjemmeside uden yderligere ophold.
§ 7.5. Møde-, tale-, og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent, og som har været medlem i tre betalingsrater. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Et medlem som er stemmeberettiget og deltager i generalforsamlingen kan kun stemme med én fuldmagt.
§ 7.5.1 Et medlems deltagelse i digital generalforsamling betragtes som personlig fremmøde, dog bortfalder muligheden for at afgive stemme pr. fuldmagt.
§ 7.6 Valgbarhed på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, dog skal medlemskabet være indgået senest den 1. januar i det år generalforsamlingen finder sted. For medlemmer u. 15 år tilfalder stemmeafgivelse og valgbarhed indehaver/-e af forældremyndigheden eller værge. For medlemmer u.18 år tilfalder valgbarheden indehaver/-e af forældremyndigheden eller værge.
§ 7.7 Medarbejdere har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, dog har frivillige hjælpere stemmeret.
§ 7.8 Bestyrelsen kan invitere personer uden for foreningens medlemskreds til deltagelse i generalforsamling.
§ 7. 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Velkomst
   a) Valg af dirigent
   b) Valg af referent  
   c) Valg af stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg til bestyrelsen:
   a) Formand
   b) Næstformand
   c) Bestyrelsesmedlemmer
   d) 2-3 suppleanter
   e) 1 medarbejderrepræsentant
   f) 1 repræsentant for udøverne
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Valg af 1-2 regnskabskyndige til intern kritisk revision
10. Eventuelt
§ 7.10 Generalforsamlingen kan ved enstemmighed udnævne et æresmedlem.
§ 7.11 Generalforsamlingen træffer som udgangspunkt sine beslutninger ved simpelt flertal.
§ 7.12 Såfremt minimum 1 deltager forlanger skriftlig afstemning skal dette imødekommes. Ved personvalg, hvor flere kandidater opstiller end det antal person som skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages omvalg.
§ 7.13 Forslag om vedtægtsændringer, godkendelse af køb/salg af evt. fast ejendom eller pantsætning heraf, kan
vedtages af generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 for forslaget. Stemmer 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for forslaget, uden at kravet om
tilstedeværelse af 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er opfyldt, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt der opnås et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret. Se kap. 8.
§ 7.14 Foreningens årsrapport, herunder regnskab, budget og ledelsesberetning, udsendes til medlemskredsen samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
§ 7.15 Af generalforsamlingsmødet tages referat, hvis gyldighed bekræftes ved dirigentens og referentens
underskrift. Referatet foreligger senest 14 dage efter generalforsamlingen og er tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet dette, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsesformanden/-kvinden med forslag til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.
§ 8.2 Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er 14 dage, således at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse sker på samme vis som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Ved beregning af fristen ses bort fra juli måned. Dagsordenen indeholder udover valg af dirigent og referent ét (1) punkt, som angår begæringens indhold i sin helhed. Dagsorden til en ekstraordinær indkaldt generalforsamling kan undtagelsesvis omfatte flere punkter, dersom et eller flere medlemmer har udtrykt ønske om det skriftligt.
§ 8.3 Jf. § 6.2 fastlægges, at indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et ekskluderet medlems krav om behandling af sin sag kan dette ske tidligst 14 dage og senest 4 uger efter eksklusionen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§ 9 Bestyrelsen

§ 9.1 Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, hvor af 5 medlemmer er valgt af og blandt stemmeberettigede medlemmer ved den ordinære generalforsamling. Derudover vælges årligt 1 medarbejderrepræsentant og 1 repræsentant for udøverne (min. 17 år). Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at formand samt mindst 2 menige medlemmer vælges i lige år, og næstformand samt 3 menige medlemmer vælges i ulige år. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. Suppleanter vælges årligt.
§ 9.2 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse og arbejdet for at fremme foreningens formål mellem de ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende dansk lov, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 9.2.1 Bestyrelsen skal indenfor sit mandat:
• Tilsikre en ansvarlig administrativ og økonomisk foreningsdrift.
• Ansætte en administrativ leder (direktør) med overordnet ansvar for alle forhold vedrørende foreningens daglige drift og ledelse. Bestyrelsen fastlægger i samråd med direktøren foreningsorganisationens ansvars-og kompetencefordeling.
Ved fastlæggelse af foreningens organisation indgår udpegning af en sportschef. Sportschefen skal indenfor sit virke tilsikre, at foreningens sportslige ambitioner og interesser afspejles organisatorisk. Der kan ikke være personsammenfald mellem sportslig og daglig ledelse.
• Træffe afgørelser i sager, der ikke iflg. vedtægterne kræver afgørelse af generalforsamlingen, herunder f.eks. nedsætte udvalg,
arbejdsgrupper og udpege personer til at rådgive bestyrelsen i specifikke sagsforhold.
• Tilsikre, at foreningen efterlever de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som anses som kutyme indenfor et idrætsmæssigt felt. For såvidt sikkerhed og tryghed påhviler det bestyrelsen at drage særlig omhu for, at foreningens materiel løbende vedligeholdes, og at der årligt sker et ekstern serviceeftersyn og materielgodkendelse tilkendt af en dansk tilsynsmyndighed.
• Tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for såvidt arbejdsmiljø.
§ 9.3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, dog således at repræsentation delegeres ved stillingsfuldmagt til direktør og sportschef. Bestyrelsen kan endvidere i nærmere begrænset omfang delegere repræsentation til en rådgiver eller ressourceperson.
§ 9.4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger:
• en økonomiansvarlig
• en sportsansvarlig
Disse opgaver kan ikke varetages af repræsentanter for medarbejdere og udøvere.
§ 9.5 Bestyrelsen afholder minimum 4 møder pr. år. Formanden eller minimum to bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen ekstraordinært indkaldt. Der føres forhandlingsprotokol (referat) for bestyrelsesmøder, øvrige møder ligesom vigtige
begivenheder for foreningen indføres heri. Formanden eller næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med dagsorden senest en uge før mødet.
§ 9.5.1 Bestyrelsen fastsætter ved sin forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv. Som sekretær for bestyrelsen deltager direktøren i bestyrelsesmøder. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
§ 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller næstformandens - stemme udslagsgivende. Et hvert bestyrelsesmedlem kan forlange en i forhold til bestyrelsesflertallet divergerende mening ført til protokols, ligesom et medlems inhabilitet i et sagsforhold skal fremgå af forhandlingsprotokollen. Bestyrelsens beslutninger fremgår af forhandlingsprotokollen og offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
§ 9.7 Udvalg og arbejdsgrupper: Kommissorium for et udvalgs ansvar og arbejdsgruppers opgaver fastlægges
af bestyrelsen. Mødereferat fra udvalg, arbejdsgrupper, projektevalueringer mv. tilgår bestyrelsen og den daglige ledelse. Den årlige
beretning fra et udvalg medgår i bestyrelsens beretning i dens helhed.
§ 9.8 Bestyrelsen har pligt til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

§ 10.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i
forening. Bestyrelsen kan give prokura til foreningens daglige ledelse. Ved investering i værdipapirer, optagelse af lån og salg/pantsætning af materiel og evt. fast ejendom kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen og således, at foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Foreningens opløsning

§ 11.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en dertil særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af beslutningen kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue efter betaling af gælden. Beslutning herom kræver dog alene simpelt flertal.
§ 11.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue efter betaling af gæld, der er i behold, anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål.

§ 12 Ikrafttræden

Således vedtaget den 20. august 2020

KTKvedtaegter2020.pdf

Til foreningens vedtægter medgår addendum af 12. juni 2018 samt senere tilføjelser.

Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vore samarbejdspartnere